Voorzitters van De Halter


Français  Deutsch  Deutsch  български  српски  Hrvatski  Dansk  Svenska  Türk  Suomi  Norsk  Italiano  English  English  русский  日本語  Polski  Slovenski  český  Român

Kees Hooft Willem Hooft Rinus Rietveld Cees van Tessel Henk Hooft Ab Veenendaal Wim le Blanc Sr. Steef van de Hurk Cees van Rooijen Gerard Ram Co Hijman Henk van Rossum Ad Spoelstra Nol Kooijmans
Het illustere gezelschap Haltervoorzitters zoals zij sinds de jaren ’40 van de vorige eeuw de roemruchte Utrechtse Krachtsport Vereniging De Halter hebben geleid. (Hieronder de voorzitters in volgorde van hun zittingsperiode)

Kees_Hooft.jpgVoorzitter
Cees Hooft

De jongste van de gebroeders Hooft was de eerste Hooft die zich tot het voorzitterschap van De Halter geroepen voelde. Met hem begon een periode in de Haltergeschiedenis waarin zij een belangrijk stempel op de vereniging wisten te drukken.


WillemHooft Voorzitter
Willem Hooft

Voor veel mensen is het misschien wat verwarrend, maar deze voorzitter Willem Hooft was absoluut geen familie van de gebroeders Janus, Henk en Cees Hooft. Nee, er was geen enkele band met elkaar, behalve dan dat zij clubgenoten waren geworden. Kijkt men naar zijn (jammer genoeg wat onduidelijke) foto, dan is er ook geen enkele gelijkenis met één van de gebroeders Hooft. Déze Hooft was eigenlijk een bevoorrecht mens, omdat hij namelijk de eigenaar was van een Melkfabriek en meerdere winkels bezat! Niet verwonderlijk dus dat hij vaak de man was die prachtige prijzen beschikbaar stelde voor de worstelaars. Overigens hadden diens broers daar ook weer een belangrijk aandeel in.


Rinus_Rietveld.jpg Voorzitter
Rinus Rietveld

Hoewel niet precies is aan te geven over welke periode Rinus Rietveld het voorzitterschap van De Halter heeft vervuld, is in elk geval zeker dat hij voorzitter was in het jaar 1945, omdat hij in Juni van dat jaar de eerste Bestuursvergadering van na de oorlog leidde.


CeesvanTessel.jpg Voorzitter
Cees van Tessel

In de bijna zestig jaren na de Tweede Wereldoorlog is De Halter toe aan z'n elfde voorzitter. Als men het gemiddelde daarvan berekent, heeft elke voorzitter ±5½ jaar de voorzittershamer gehanteerd. Elke periode in de Haltergeschiedenis heeft natuurlijk zijn eigen problemen gekend, maar zeker de eerste naoorlogse jaren op het 'kaaszoldertje' aan de Lange Nieuwstraat zijn zeker geen gemakkelijke geweest. Ik, Gerard Ram, die veel van dit alles van nabij heeft meegemaakt, kan met volle overtuiging zeggen dat De Halter  — door het feit dat de club niet alleen altijd over voldoende en bekwame bestuursleden heeft kunnen beschikken, maar ook over capabele en toegewijde voorzitters — elke storm in haar geschiedenis met glans wist te doorstaan. Vanaf de (eerste naoorlogse?) voorzitter Cees van Tessel, tot de voorzitter Nol Kooijmans (meer dan 14 jaar aan het roer van De Halter gestaan!), hebben zij zich in die afgelopen zestig jaar met hart en ziel ingezet voor hun vereniging. Maar ook een warm applaus voor al die bestuursleden die in die jaren met hen een bestuurscollege vormden, en zoveel hebben bijgedragen aan de grootwording van hun club De Halter. In de eerste jaren na de oorlog werd De Halter geleid door een voorzitter bij uitnemendheid, Cees van Tessel. Ja inderdaad, directe familie van de worstelende broers Gerard en Jan van Tessel. Gerard van Tessel bracht het later nog tot Kampioen van Nederland in het vedergewicht. Geen onaanzienlijke worstelfamilie dus! Zonder uitzondering zal men het er indertijd over eens zijn geweest dat Cees van Tessel niet alleen een begenadigd spreker was, maar daarnaast een bekwaam bestuurder met grote organisatorische gaven.


Henk_Hooft.jpg Voorzitter
Henk Hooft

Van Henk Hooft als Haltervoorzitter, kan gezegd worden dat hij eveneens een goede bestuurder was. Misschien wat minder van de tongriem gesneden dan Cees van Tessel, maar toch een voorzitter die zijn doelstellingen uitstekend op bestuur en leden kon overbrengen. Desalniettemin lag zijn hart duidelijk meer bij de Training/Coaching dan bij het bestuurswerk. Als Trainer/Coach van zowel De Halter als de K.N.K.B. heeft hij dan ook de meeste lauweren geoogst.


Ab_Veenendaal.jpg Voorzitter
Ab Veenendaal

Slechts de echte ouderen onder ons zullen zich misschien nog voorzitter Ab Veenendaal herinneren. Een man die een ongelofelijke rust en zekerheid uitstraalde. Zeer democratisch ingesteld en altijd bereid te discussieren en te luisteren. Maar wel met een uitgesproken mening over de meest uiteenlopende verenigingszaken. Kortom, een voorzitter die veel respect afdwong! Misschien nog curieus om te vertellen dat voorzitter Veenendaal een van de eerste Halterbestuurs was met een Engelse auto, namelijk, een Hilman Humber.


Wim_le_BlancSr.jpg Voorzitter
Wim le Blanc Sr.

Wim le Blanc Sr. heeft misschien niet de langste periode beleefd als voorzitter van de vereniging, maar mag zich zeker scharen in de rij van voortreffelijke voorzitters. Een man zonder kouwe drukte, maar die uitstekend leiding wist te geven aan een club als De Halter.


Steef_van_de_Hurk.jpg Voorzitter
Steef van de Hurk

Van voorzitter Steef van de Hurk kan gezegd worden dat hij letterlijk opging in het voorzitterschap! Letterlijk met hart en ziel heeft hij zijn voorzitterschap beleeft. Natuurlijk was hij een man die hield van het woord en er van genoot op de voorgrond en in de belangstelling te staan. Maar tot in zijn diepste wezen een geweldige clubman! Waar anderen het soms lieten afweten om zich af en toe eens in te zetten voor hun club, was voorzitter Steef van de Hurk nooit te beroerd om een bezem te pakken, matten neer te leggen of op te ruimen.


Cees_van_Rooijen.jpg Voorzitter
Cees van Rooijen

Cees van Rooyen leek in de verte wel enigzins op het type voorzitter als Cees van Tessel. Zeer representatief, zakelijk, en met goede organisatorische hoedanigheden. Heeft in zijn periode als voorzitter talloze onderhandelingen gevoerd over nieuwe vervangende huisvesting voor De Halter. De gemeente was op een bepaald moment zelfs bereid een geheel nieuw onderkomen te doen verrijzen aan de Pahud de Mortangedreef in Utrecht. Het plan sprong uiteindelijk toch nog af op de voorwaarde dat de club de sporthal zou moeten delen met zustervereniging SDZ. Hoewel er sprake zou zijn van 'twee-onder-een-dak', met gescheiden ingangen, vond het toenmalige bestuur dit toch onaanvaardbaar. Samen met zijn opvolger Gerard Ram, heeft voorzitter Cees van Rooyen de onderhandelingen gevoerd met de gemeente.


Gerard_Ram.jpg Voorzitter
Gerard Ram

Als samensteller en beheerder van deze Website is het natuurlijk niet makkelijk iets te vertellen over de periode waarin jezelf was geroepen tot het voorzitterschap van een vooraanstaande krachtsportvereniging als De Halter. Wat ik — Gerard Ram —  over mijn periode als voorzitter zou willen zeggen is, dat ik deze taak heb uitgevoerd met enthousiasme, plichtsgevoel en een groot gevoel voor democratische verhoudingen in een club. De beoordeling van mij als voorzitter ligt in dit geval dus geheel bij anderen.


Co_Hijman.jpg Voorzitter
Co Hijman

Gerard Ram werd opgevolgd door Co Hijman. Bij de beoordeling van de voorzitters vanaf Co Hijman, moet worden afgegaan op de waarneming van de mensen die gedurende zijn tijd als voorzitter met hem hebben samengewerkt. Zonder uitzondering spreken zij echter vol lof over hem, waarbij duidelijk is geworden dat hij zich met nooit aflatende energie voor de club heeft ingezet.
(Noot van de Webmaster: In juli 2008 is oud-voorziiter Co Hijman overleden.)


Henk_van_Rossum.jpg Voorzitter
Henk van Rossum

Henk van Rossum had al enige tijd deel uitgemaakt van het bestuur voordat hij de voorzittershamer ter hand nam. Naast de bestuurlijke ervaring welke hij als bestuurslid opdeed, leverde hij in die periode al een constructieve bijdrage aan het verenigingswerk. In de periode van mijn voorzitterschap (Gerard Ram) in het bestuur met Henk van Rossum, heb ik hem vooral leren kennen als een zakelijk ingesteld bestuurder. Niet verwonderlijk als men bedenkt dat hij ook nog een Aannemingsbedrijf te runnen had.


Ad_Spoelstra.jpg Voorzitter
Ad Spoelstra

Ondanks pogingen daartoe, is het niet gelukt een betere foto te krijgen van Ad Spoelstra!

Helaas heeft zich ook niemand aangediend met achtergrondinformatie over ex-voorzitter Ad Spoelstra.


Nol Kooijmans Voorzitter
Nol Kooijmans

Nol Kooijmans is tot op de dag van vandaag (het jaar 2004) het hoofd van de vereniging. Met dezelfde inzet en passie als waarmee hij zich door de jaren heen manifesteerde op de worstelmat, vervult hij nu al veertien jaren de rol van voorzitter. Met ook nog een eigen bedrijf dat hij te runnen heeft, zal het niet altijd even eenvoudig zijn geweest tijd vrij te maken voor het verenigingswerk. Mensen als Nol Kooijmans zijn heden ten dage dan ook dun gezaaid, waarop men niet alleen heel trots moet zijn, maar ook heel zuinig. Hem komt de eer toe in de afgelopen 7 jaar — met de vasthoudendheid van een terrier — het prachtige nieuwe onderkomen van De Halter gerealiseerd te hebben gekregen. Ook is het ledental weer belangrijk toegenomen, wat uiteindelijk toch de basis is voor een gezond voortbestaan van de vereniging.

🠕